Get Adobe Flash player
ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย6ที่49
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)