Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

  
นางสาววัชรา แย้มมาก
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
                    และเทคโนโลยี
  
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 
 นายชูชิด เขียวคล้าย
 
 
  
ครู ชำนาญการพิเศษ
 

 

  
นายธีรศักดิ์ ชัยวัฒนกุล
  
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

  
นางเพ็ญศรี โพธ์นาค
  
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

  
นายละออ กลิ่นทุ่ง
  
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

  
             นางดวงใจ ภิรมย์ไกรภักดิ์
  
ครู ชำนาญการ

 

  
นางนัททักษร ชยานีวรกุล
  
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

  
นางสาววาธินี อยู่หุ่น
  
ครู ชำนาญการ

 

  
นางจิตติพร  เพ็ญศรี
  
ครู ชำนาญการ 

  

  
นางสาวปุญชรัสมิ์ เนียมสุวรรณ์
  
ครู (อัตราจ้าง)