Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

  
นายธีรศักดิ์ ทัพไทย
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

  
นายทวีศักดิ์ นิวัฒน์เมธา
  
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

  
นางนิภา โคตรผาย
  
ครู ชำนาญการ

 

  
นางนันท์สินี แก้วลบ
  
ครู ชำนาญการ

 

 
 นางสาวบุษบา วงวิพัฒน์
  
ครูผู้ช่วย

 

 
 นายสุระพงษ์ โพธิ์สิงห์ 
  
ครูผู้ช่วย

 

 
  นายธีรยุทธ ราหุระ 
  
ครูผู้ช่วย

 

  
นางสาวน้ำค้าง หุตะวัฒนะ
  
ครู (พนักงานงานราชการ)

 

  
นายศราวุธ โคสุวรรณ์
  
ครู (พนักงานงานราชการ)