Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

  
นางณัชชา รักษ์วรรณา
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

  
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

  
นางสงกรานต์ แก้วเกต
  
ครู ชำนาญการ

 

  
นางสาวจันทร์สอน กอนนา
  
ครู ชำนาญการ

 

  
นายเอกชัย สุริเย
  
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

  
นางสรินยา เทศสิงห์
  
ครู ชำนาญการ

 

 
 นายกิตติพงศ์ ไทยวัฒน์
  
ครู ชำนาญการ

 

  
นายจีรเทพ ศิริปัญญา
  
ครู

 

  
 นางสาวนิดวดี พิมลี 
  
ครูผู้ช่วย


  

  
          Mr.Melvin  Manguerra
  
ครู (อัตราจ้าง)