Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

  
นายวิโรจน์ ก้อนเกตุ
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  
  ครู ชำนาญการ

 

 

  
นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่ง
  
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

  
นางสาวดวงสมร เทศสมบูรณ์
  
ครูผู้ช่วย

 

  
นายกฤษณ์กวี สวัสดี
  
ครู (พนักงานงานราชการ)

 

  
            นายวัฒิพงศ์ ปกรณ์จำรูญ
  
ครู (พนักงานงานราชการ)

 

  
นางสาวภานุมาศ ศรีอุดม
 
ครู (พนักงานงานราชการ)