Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 
  นางกินรี พุ่มพวง
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
  ครู ชำนาญการ

 

  
นางนุจรินทร์ เรืองเดช
 
 
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 
 นางดารณี ทันเจริญ
  
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 
  นางสิริวรรณ ทัพไทย
  
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 
  นางสาวพัชบูลย์ วงศ์สืบ
 
   ครู ชำนาญการ

 

 
           นางสาวเสมอปัญญา หนูป่า
  
  ครู ชำนาญการ

 

 
 นางสาวเกศริน สาลี
  
ครู