Get Adobe Flash player
 
วันสันติภาพสากล ตรงกับวันที่ 21 กันยายนของทุกปี งานกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
ได้จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล โดยนายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาอ่านสารสันติภาพฯ
และนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้ยืนสงบนิ่ง 1 นาทีเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพ
และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลก
 ณ หอประชุมฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย