Get Adobe Flash player
 
นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
สู่สถานศึกษา โดยได้รับความรู้จากคณะวิทยากรและศึกษานิเทศก์
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย