Get Adobe Flash player
นายสมชาย จินะ และนายอาทิตย์ กำจัด เป็นตัวเเทนเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระหว่างวันที่ 7- 8 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก