Get Adobe Flash player
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายสุทน ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในการมีส่วนร่วมพัฒนานักเรียน  ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
ให้แก่นักเรียนต่อไป และนายจิตรกร ศิริพัฒนานุกูลชัย นายกเทศมนตรีตำบลลานหอย ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  
ณ หอประชุมฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย