Get Adobe Flash player
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕
ครั้งที่ ๓๔ “แม่ระมิงค์เกมส์”
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  โดยส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๕ รุ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๔ เหรียญทองและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ เหรียญเงิน ดังนี้
  ๑. นายธีรภัทธ  สุทธิวรรณ  รางวัลชนะเลิศ กีฬาปันจักสีลัต
  ๒. นายเอกพงศ์ นามบุตร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาปันจักสีลัต
  ๓. เด็กชายพรชัย  มั่นพลอย  รางวัลชนะเลิศ กีฬาปันจักสีลัต
  ๔. เด็กหญิงวิจิตรา  บุญอินทร์  รางวัลชนะเลิศ กีฬาปันจักสีลัต
  ๕. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  ทารัก  รางวัลชนะเลิศ กีฬาปันจักสีลัต