Get Adobe Flash player
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสักการะหลวงพ่อศิลา ณ วัดทุ่งเสลี่ยม 
และทำกิจกรรมนันทนาการที่ทุ่งเสลี่ยมวอเตอร์พาร์ค  จังหวัดสุโขทัย