ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ยืนยันสิทธิ์มอบตัว

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ปีการศึกษา 2564
No.

ชื่อ - สกุล

ระดับชั้น

ประเภทนักเรียน

สถานะการมอบตัว

1 ศิริลักษณ์ จันทร์แป้น ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
2 สุภัสสร มั่นเหมาะ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
3 ทาริกา มาสืบชาติ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
4 สุภาพร อ่อนเขียว ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
5 ณิชา มีกลิ่น ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
6 พิชชา ทั่งโต ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
7 วิไลวรรณ ล้ำเลิศ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
8 รสสุคนธ์ เสือโล่ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
9 ภัทรพร ชูสุข ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
10 อชิรวิชญ์ ทัฬหสิริเวทย์ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
11 ปิยะธิดา คำหงษา ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
12 ณัฐพล แก้วนิล ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
13 สิทธินนท์ กองเงิน ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
14 ณัชพงศ์ อ่วมปิ่น ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
15 ภัทรวรรณ ก้องกิตติโชค ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
16 ไกรวิชญ์ ทองปราง ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
17 ปิยดา โตสุข ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
18 ณัฐณิชา ทองมาก ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
19 เเพรวา ขวัญใจ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
20 ขวัญแก้ว ตาเสาร์ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
21 ปภาณี แว่นแก้ว ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
22 อารยา สุวรรณชาติ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
23 ณัฐติกานต์ พึ่งมีสุข ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
24 พิมพ์ชนก แสงสุริยะ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
25 วริศรา จันทะชำนิ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
26 วรรณกร บุญเม่น ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
27 พัชราภรณ์ มะโนทน ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
28 สุวนี หนานนะ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
29 ญานิสา นาคแก้ว ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
30 รัตนากร มั่นเหมาะ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
31 พรพิมล เพชรกลม ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
32 ปวีณา อุ่นนุช ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
33 สุธาสินี แต้มทอง ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
34 วริศรา ตึ่งเจริญ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
35 นนท์ธิดา บุญประจง ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
36 สุภาวดี โตนชัยภูมิ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
37 ธีรภัทร โตเอี่ยม ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
38 ปาริตา จิตมาตย์ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
39 กันยรัตน์ ชาชูรด ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
40 วรรณวนัส พรมพายแก้ว ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
41 ธัญพิชชา ศิริครบุรี ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
42 เกียรติศักดิ์ ทองหล่อง ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
43 พรนภา ศรีจันทร์ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
44 ธันวา อินทร์ปั่น ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
45 สิรวิชญ์ สำรี ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
46 อรปรียา โพธิ์เจริญ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
47 สุพรรณษา ป้านภูมิ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
48 ศักรินทร์ สอนหาจักร ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
49 เจษฎากร เกตุมณี ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
50 พัตรพิมล บุญดี ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
51 ธนกาญจน์ เขียวสีทอง ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
52 สรวิชญ์ ค้อมทอง ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
53 พรญาณี พึ่งอินทร์ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
54 จิตสุภา จันโท ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
55 เกวลี เกตุวงษ์ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
56 ฐิติมน เชียงราย ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
57 พิชิตพงศ์ บุญมา ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
58 ชนัญชัย เจริญสมัย ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
59 มานพ อินตา ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
60 จักริน เพียโคตร ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
61 ธิดารัตน์ ภักดี ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
62 วรากร ชำนาญวงศ์ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
63 ธนกฤติ ลานพลอย ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
64 จิรภัทร์ ปั่นอาจ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
65 ธนัชพร แสนโสภา ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
66 จิราวุฒิ บานแย้ม ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
67 ปณิตา เนตรแสงสี ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
68 ชญานิษฐ์ อินถาวงศ์ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
69 สุพัชชา เขียวสุกร ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
70 ธิดารัตน์ ดวงแก้ว ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
71 ชนิดาภา บุญมาก ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
72 วีรพงศ์ บุญมา ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
73 ศุภลักษณ์ โพธิ์ชัยภูมิ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
74 นราวิชญ์ หล่ำเหลือ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
75 วีรภัทร เข็มวง ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
76 มงคลชัย คุ้มพึ่ง ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
77 วันพิชิต แสงสุข ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
78 กัลยาณี เผือกเปีย ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
79 อภิรักษ์ พุ่มทอง ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
80 กรินทร์ จิตอนุกูล ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
81 จุฑาพร ราสระคู ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
82 นิตยา มิ้มทอง ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
83 ชยกร เปรมทุ่ง ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
84 รัฐภูมิ ธรรมเที่ยง ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
85 ณัฐชยา อิ่มหนำ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
86 นุชนาถ สำรี ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
87 กวินเทพ คำชุ่ม ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
88 กมลพรรณ บัวแก้ว ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
89 สุมณรัตณ์ คะณะโท ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
90 ธิติวุฒิ บุญชู ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
91 ธนากร ดวงเเก้ว ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
92 ภัทรลดา กนกนาค ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
93 ธีรภัทร ทรัพย์เพชร ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
94 ปณิดา เคลือบแก้ว ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
95 เกียรติศักดิ์ ปานชูเชิด ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
96 ด.ช.คิรากร ศรีไตรรัตน์ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
97 เตชิต จันนา ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
98 ปาณิสรา ธิอูป ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
99 ฌัฐวุฒิ ฟองเพ็ชร ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
100 ยศกร จิตรจรัส ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
101 จีราภา ใจอ้อม ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
102 รัฐพล พะโยม ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
103 ศุภาพิชญ์ สมหารวงศ์ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
104 บูรพา ศรีศุภารักษ์ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
105 นนทนัตถ์ พุทธมงคล ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
106 นฤมล ทรัพย์เพชร ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
107 ธนภูมิ อยู่ทอง ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
108 วรพิชชา สารมโน ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
109 พีรพัฒน์ ค้อมทอง ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
110 ็็จิรพนธ์ ๊๊๊ํ๊หงษ์ยนต์ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
111 จิรภัทร์ หงษ์ยนต์ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
112 กมลชนก คงเพชร์ ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
113 ณวัฒน์ แก้วกัด ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว
114 สุทธิภัทร คงไพศาล ม.4 นักเรียนทั่วไป ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัว