กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการส่งเสริมระเบียบวินัยและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ณ ที่ค่ายตชด.สุโขทัย