ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

รหัสโรงเรียน:1064620364
รหัส Smis 8 หลัก:64012002
รรหัส Obec 6 หลัก:620364
ชื่อสถานศึกษา(ไทย):บ้านด่านลานหอยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :bandanlanhoiwittaya
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :1 มิถุนายน 2518
ระดับที่เปิดสอน :มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา:สหวิทยาเขตพระแม่ย่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :อบต.บ้านด่าน

ที่อยู่ที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านด่าน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64140
โทรศัพท์ 055-689118 โทรสาร 055-689119