ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6