ทำเนียบผู้บริหาร

นายอำนวย บูรณะไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

นางสาวณัฐชา โคยามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุวัฒน์ คะนิกา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเพ็ญศรี โพธิ์นาค
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายสิริวรรณ ทัพไทย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางดวงใจ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นางดารณี ทันเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายวิโรจน์ ก้อนเกตุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป