ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
โทร : –
e-mail : –

นางสาวณัฐชา โคยามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร : 0629586689
e-mail : nutchako@gmail.com

นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร : 0622821615
e-mail : Jeetam2515@gmail.com

นายภาณุวัฒน์ คะนิกา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร : 0881638036
e-mail : panuwat28112532@gmail.com

นางณัชชา รักษ์วรรณา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
โทร : 0882780214
e-mail : natchaflook2514@gmail.com

นายสิริวรรณ ทัพไทย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
โทร : 0892697659
e-mail : siriwan.tap@obec.moe.go.th

นางภัทรานิษฐ์ ธนสัญชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
โทร : 0865919112
e-mail : duangjai.phi@obec.moe.go.th

นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0622936615
e-mail : kanoktip.k@obec.moe.go.th

นางดารณี ทันเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร : 0899609011
e-mail : daranee_ok@hotmail.com

นายวิโรจน์ ก้อนเกตุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร : 0849888356
e-mail : wiroch.k@obec.moe.go.th