กิจกรรม ” Zero Waste ชีวิตไร้ขยะไม่ง่ายแต่ทำได้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดกิจกรรม ” Zero Waste ชีวิตไร้ขยะไม่ง่ายแต่ทำได้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย