กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธิตการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

วันที่ 15 มกราคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธิตการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คาบที่ 1 ซึ่งมีคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาอบรมการใช้อุปกรณ์ของฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ที่ได้รับจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมีวิทยากรฟิสิกส์ คือ ครูจันทนา/ครูพิชิต ,วิทยากรชีววิทยา คือ ครูภัทรานิษฐ์/ครูสุภาภรณ์ ,วิทยากรเคมี คือ ครูกษมาพร/ครูสุภาพรรณ และนายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา พร้อมด้วย นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวณัฐชา โคยามา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายภาณุวัฒน์ คะนิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าฟังสาธิตการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย