โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยารับการตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสพม.38

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน ด่านลานหอยวิทยา นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียน นางสาวณัฐชา โคยามา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายภาณุวัฒน์ คะนิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้างานฯ คณะครู และบุคลากรทางกาารศึกษารับการตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาเขต 38 และคณะกรรมการนิเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย