โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา โคยามา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษาฯได้เข้ารับฟังตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา