โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดการสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดการสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย