โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยารับการนิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสหวิทยาเขตพระแม่ย่า

นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวณัฐชา โคยามา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายภาณุวัฒน์ คะนิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ รับการนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สหวิทยาเขตพระแม่ย่า โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย