โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ดำเนินการซ่อมแซมระบบบ่อน้ำบาดาล

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก คุณวิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ จำนวน 40,000 บาท เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบบ่อน้ำบาดาลของโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา โดยนางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประสานงานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร ดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564