โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา โคยามา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นางสาวพัชบูลย์ วงค์สืบ นางสาวปวิตรา โพชะนี ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาและ นายสิริศิลป์ มงคลทิพย์ นางสาวธิดารัตน์ โชคราช ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย