โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : อบต.ลานหอย และอบต.บ้านด่านให้ความอนุเคราะห์ ทำแนวกันไฟ “แนวกันไฟ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า”

วันที่ 12 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านให้ความอนุเคราะห์ ทำแนวกันไฟ โดยนางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง นายภาณุวัฒน์ คะนิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกับอบต.ลานหอย และอบต.บ้านด่าน ดำเนินงานตามกิจกรรม “แนวกันไฟ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า” ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย