โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้รับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563จาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสุโขทัย

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการคุมสอบ โดยนายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา พร้อมด้วย นางสาวณัฐชา โคยามา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะฝ่ายวิชาการดำเนินการสอบตามมาตรฐาน สทศ.ทุกประการ