ขยายเวลาการจัดการเรียนรู้เป็นรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์