ประกาศขยายเวลาเพิ่มเติม โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100 % ตามรูปแบบ ONLINE และ ON–DEMAND ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 สิงหาคม 2564

📘 ภาคเช้า จัดเรียนแบบ ONLINE รายวิชาตามตารางเรียน จำนวน 4 คาบ (คาบละ 55 นาที)

📗 ภาคบ่าย จัดเรียนแบบ ON–DEMAND เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากครูประจำวิชา และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ในรายวิชาต่าง ๆ