การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

วันที่ 4 มกราคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา นายภาณุวัฒน์ คะนิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ของนางสาววิชุนี จันทร์อินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา