ขยายรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ (ONLINE) และออนแฮนด์ (ON-HAND)

ขยายรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ (ONLINE) และออนแฮนด์ (ON-HAND)
ใช้ตารางเรียนปกติ 📌 ระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2565
📣 เลื่อนการสอนกลางภาค 2/2564
หมายเหตุ : * หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป