โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : รับการนิเทศติดตาม การบริหารจัดการในการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ขยายผลฯ โดยโรงเรียนอุดมดรุณี ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้ดำเนินงานด้วยรูปแบบออนไลน์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา พร้อมด้วย นางสาวณัฐชา โคยามา นายภาณุวัฒน์ คะนิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ คณิตศาสตร์ ตัวแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ และตัวแทนนักเรียน รับการนิเทศติดตาม การบริหารจัดการในการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ขยายผลฯ โดยโรงเรียนอุดมดรุณี ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้ดำเนินงานด้วยรูปแบบออนไลน์