โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : มอบเกียรติบัตรให้ขวัญกำลังใจกับ นางสาวจันทมณี บุญมา นักเรียนชั้น ม.5/1 สอบติดค่าย1 วิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา พร้อมด้วยนางสาวณัฐชา โคยามา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายธีรศักดิ์ ทัพไทย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรให้ขวัญกำลังใจกับ นางสาวจันทมณี บุญมา นักเรียนชั้น ม.5/1 สอบติดค่าย1 วิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2564 ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์