โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : “วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 47 ปี 1 มิถุนายน 2565”

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายจิตรกร ศิริพัฒนานุกูลชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ร่วมทำบุญโรงเรียนเนื่องในโอกาส “วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 47 ปี” เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันก่อตั้งโรงเรียน และเป็นการรำลึก ถึงบุคคลสําคัญในการก่อตั้งโรงเรียน อันเป็น การแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในเกียรติยศของสถาบัน และสมานฉันท์ สานสัมพันธ์ ระหว่างศิษย์เก่า ครูปัจจุบัน นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนผู้ให้การสนับสนุนในการบริหารจัดการโรงเรียน ณ หอประชุมฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา