การแสดงเจตจำนงสุจริตของคณะผู้บริหาร ครู พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เพื่อป้องกันการทุจริต