เข้าร่วมโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา มอบหมายให้นายธนวัฒน์ มากบุญ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา และตัวแทนนักเรียน คือ 1) นางสาวพชรพร แสงทอง, 2) นายภานุกร ขยันยิ่ง, 3) นายเจตนิพัทธ์ จันทร์นา, 4) นายณัฐภูมิ วงษ์คํา, 5) นางสาวอารยา มากสุข, 6) นางสาวณกมล ชนแก้วพลอย, 7) นายนนทิวัชร อิ่มหนำ ได้เข้าร่วมโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา