โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสืบสาน พระราชปณิธาน รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความรัก และความศรัทธาในกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความอดทน และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จังหวัดสุโขทัย