กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับครู

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการอบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับครู เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย