กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียน

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการอบรม ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย