แจ้งกำหนดการการปิด – เปิด ภาคเรียน

🎤🎤แจ้งกำหนดการการปิด – เปิด ภาคเรียน ดังนี้
👉ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
👉วันที่ ๓๐ กันยายน – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
แก้ไขผลการเรียน ม.๓ และ ม.๖ กรณีนักเรียนมีผล
การเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (0, ร. มส) ติดต่อครูประจำวิชา
👉วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประกาศผลการเรียนผ่านครูที่ปรึกษา
👉วันที่ ๒๕- ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ ๑ ทุกระดับชั้น ภาคเรียน
ที่ ๑/๒๕๖๕ กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
(0, ร. มส) ติดต่อครูประจำวิชา
👉วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕