การประชุมความร่วมมือทางวิชาการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพ และหลักสูตรระยะสั้นในโรงเรียนมัธยมศึกษา

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา พร้อมด้วย นางสาวณัฐชา โคยามา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ นางดวงใจ ภิรมย์ไกรภักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ นางสะใบ ครุฑเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ นางกินรี พุ่มพวง หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และนางสาวจีรภา ตันเจริญ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมประชุมกับ นายสรพงษ์ ปานบุตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง เพื่อร่วมมือกันวางแผนส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีความรู้และทักษะด้านอาชีพตามความถนัด ความสนใจ และในกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงานโดยจัดห้องเรียนอาชีพ และหลักสูตรระยะสั้นในโรงเรียน ณ ห้องประชุมลานคอย โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา