กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 นางภัทรานิษฐ์ ธนสัญชัย หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปทำกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง , อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร , ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนจากองค์ความรู้นอกห้องเรียน