ประกาศ เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖