ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม

ด้วยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา มีความประสงค์จะเปิดประมูลร้านค้าผู้จำหน่ายน้ำดื่ม
ในสถานศึกษาให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประมาณ 1,300 คน โดยให้มีน้ำดื่มบริการจัดจำหน่ายได้อย่างมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน