การอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้นางสาวกวินพัทธ์ โยธา ครูผู้ดูแลงาน ITA โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเข้ารับการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA)โดยนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กล่าวรายงานการอบรมฯ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย