การรับมอบชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดแก่นักเรียนที่มีความขาดแคลนและไม่สามารถจัดหาชุดฯได้จากอำเภอบ้านด่านลานหอย

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายเอนก วิทยาพิรุณทอง นายอำเภอบ้านด่านลานหอย ได้มอบชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดแก่นักเรียนที่มีความขาดแคลนและไม่สามารถจัดหาชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดได้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาและโรงเรียนเครือข่ายอำเภอบ้านด่านลานหอยวิทยา ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จังหวัดสุโขทัย