กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ “Learn around XI”

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ “Learn around XI” ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างงานสัปดาห์ห้องสมุด สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน โดยมีการจัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมทักษะ กิจกรรม Active learning เกม การละเล่นต่าง ๆ ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จังหวัดสุโขทัย