[06] กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียนบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และแก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540