[O42] มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2565

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา