[O27] หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษา 2565

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 2565

พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว19 ลงวันที่ 9 พ.ย. 2559

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2561

หนังสือการกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ